Wat doet de GDH?  Lees meer...
  Collectieve belangenbeharting
Lees meer...
  Individuele ledenservice Lees meer... 
  Lidmaatschap Meer informatie...
  Organisatie & bestuur Klik hier...
Kratten met kleine flesjes-k
                                      

     Nieuws:
 
  - 17 augustus 2016
    
Consumptie water met smaakje groeit flink
  - 16 augustus 2016
    
Schippers: ‘Sport moet zelf sponsor bepalen’
  - 15 augustus 2016
    
Explosieve groei in lokaal gebrouwen bier
  - 4 augustus 2016
    
FNLI:
Europees rapport over suiker vol insinuaties
  - 3 augustus 2016
   
Meer aandacht voor
0% in de mix  
  - 19 juli 2016
    
Waarom heeft niet elk land zelfde
alcoholrichtlijn?
  - 19 juli 2016
    
Bieronderzoek: ‘Bierdrinker steeds veelzijdiger’
  - 8 juli 2016
   
Europarlement blokkeert
gezonde energiedrankjes
  - 13 juni 2016
    
Aantal biermerken in Nederland bereikt historische hoogte
  - 6 juni 2016
   
Aanpassing 'concurrentiewet overheid' voor horeca
  - 30 mei 2016 
    Ambachteljk bier uit Nederland gewild over de grens

  


Wat doet de GDH?

De Vereniging van de Nederlandse Groothandel en Horecabenodigdheden (GDH) is
de werkgeversorganisatie van de groothandel in dranken en horecabenodigdheden.
Binnen de GDH zijn zowel de zelfstandige drankengroothandels als de diverse
commerciële organisaties vertegenwoordigd.
De omzet die door de Nederlandse
groothandel in dranken en horecabenodigdheden wordt gerealiseerd via leden van
de GDH, maakt de GDH dé gesprekspartner voor de Nederlandse overheid, de
instanties van de Europese Unie in Brussel, producenten, afnemers, importeurs
en andere organisaties die zich bewegen op de drankenmarkt. Internationaal werkt
de GDH samen met de Europese brancheorganisatie CEGROBB waarbij de landen
van de Europese Unie zijn aangesloten.

De GDH vertegenwoordigt de dranken­groothandel voorts in:

> CAO-onderhandelingen
> Bedrijfstakpensioenfonds Dranken
> CEGROBB, de Europese federatie voor de groothandel in dranken
>
Regulier Overleg Alcoholbeleid (ROA)


En de GDH is namens de groothandel in dranken en horecabenodigdheden
gesprekspartner van:

> brouwerijen
> fabrikanten van frisdranken, waters, sappen en zuiveldranken
> fabrikanten/importeurs van gedistilleerde dranken
> importeurs van wijnen
> o
rganisaties van horecaondernemers
> overheden
> verwante branche- en belangenorganisaties

Collectieve belangenbehartiging

De GDH vertegenwoordigt de drankengroothandel in diverse nationale en internationale
instanties en belangenorganisaties, alsmede in pensioenoverlegorganen.
De collectieve belangenbehartiging spitst zich toe op een aantal beleidsterreinen.

Zowel op nationaal als op Europees niveau is daarbij in belangrijke mate de aandacht

gevestigd op: alcoholwetgeving, verpakkingen en milieu, mededinging en harmonisatie
van statiegelden, belastingen en accijnzen. Op nationaal niveau wordt daarnaast nog
aandacht besteed aan: binnenstedenproblematiek, ontwikkelingen op het gebied van
logistiek en verpakkingen, CAO-onderhandelingen, Arbo en (voedsel-)veiligheid.

 
Individuele ledenservice
Naast collectieve belangenbehartiging biedt de werkgeversorganisatie GDH de individuele
ledenservice.
De GDH participeert in sociaal-economische organisaties en sluit collectieve

arbeidsovereenkomsten af. De GDH werkt samen met de commerciële drankenorganisaties
en is vertegenwoordigd in diverse commissies en het Productschap Dranken.

Bij een ledenservicemodule adviseert de GDH op het gebied van: arbeidsrecht en arbeidsom-

standigheden, accijnzen en belastingen, warenwettelijke vraagstukken, exclusieve afname-
en alleenverkoopovereenkomsten, leverings- en betalingsvoorwaarden, incasso, huurrecht
en andere juridische vraagstukken.

Per jaar worden honderden vragen over zeer uiteenlopende onderwerpen beantwoord. Waar
nodig wordt hiervoor specialistische kennis ingeschakeld. De GDH beschikt over een uitgebreid
netwerk aan deskundigen, onder meer op de terreinen arbo, veiligheid, arbeidswetgeving en
opleidingen.


Lidmaatschap

De GDH kent leden en geassocieerde leden (en ereleden en leden van verdienste).

Leden
kunnen slechts zijn in Nederland gevestigde natuurlijke- en rechtspersonen die de
groothandel in dranken en/of andere horecabenodigdheden uitoefenenen, dan wel impor-
teur zijn van dranken en/of andere horecabenodigdheden en deze niet rechtstreeks aan de
consument verkopen.
Leden hebben stemrecht in de algemene ledenvergadering.
Geassocieerde leden kunnen zijn natuurlijke of rechtspersonen die toeleveranciers en/of
afnemers zijn van de bedrijfstak van de leden, dan wel op andere wijze bij deze bedrijfs-
tak betrokken zijn. Geassocieerde leden hebben geen stemrecht in de algemene leden-
vergadering.
Het secretariaat van de GDH verstrekt op verzoek de betreffende inschrijfformulieren.

Organisatie & Bestuur

De vereniging wordt vertegenwoordigd door het Algemeen Bestuur. Het hoogste orgaan
van de GDH is de Algemene Vergadering, waarin alle leden zijn vertegenwoordigd.
De Algemene Vergadering benoemt het Algemeen Bestuur.

Het bestuur heeft een onafhankelijke voorzitter. Het bestuur bestaat uit zelfstandige
drankengroothandelaren en vertegenwoordigers van de commerciële drankenorganisaties.
De leden van het Algemeen Bestuur zijn verantwoordelijk voor de volgende portefeuilles:
algemene zaken, arbeidszaken en communicatie, commerciële zaken en logistiek,
financiële zaken en juridische en internationale zaken.

Het Algemeen Bestuur van de GDH wordt gevormd door:
R.G. Boekhoven (voorzitter)
H.J. olde Monnikhof (penningmeester), De Monnik Dranken
G.J. Becks, Bavaria Drankenhandel
M. Albas, De Klok Dranken
H.J.M.M. Ummelen
, Limburgse Horeca Centrale
P.F.M. Winters, Winters Liessel
S.W.H.G. Pelser, Jac.Bongers Dranken
C. Hamminga (secretaris), GDH

Het secretariaat van de GDH is gevestigd in Den Haag, onder hetzelfde dak als de
Stichting Dranken Nederland (SDN). Bij SDN zijn de secretariaten van een
aantal verwante brancheorganisaties ondergebracht, te weten: Nederlandse Brouwers en de
Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS).